Vì chiếc điện thoại mới mà Komori Mikuro sẵn sàng bán cả danh dự