Thật may mắn khi người trú mưa cùng em là tôi Shoko Takahashi