Ngày nào đến trường Hijiri Maihara cũng bị đám học trò đè ra hiếp