Em nhân viên công sở Tia bị đồng nghiệp địt trong phòng làm việc