Đang nện nhau với bồ thì chồng về đột xuất và cái kết